mobrZandiT Cvens veb gverdze

  sasoflo-sameurneo produqtebi      www.agro.com.ge

www.gfu.ge

partniorebi

saqarTvelos memamuleTa kavSiris partniorebi arian:

saerTaSoriso organizaciebi: IFAP - soflis meurneobis mwarmoebelTa saerTaSoriso federacia, Tuyap Georgia - saerTaSoriso gamofenebi, Agvantage - sasoflo-sameurneo produqciis maqsimaluri zrda, GTZ - germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba, ACDI/VOCA, CARE Georgia, wiTeli jvari, Bayer Cropsciente Ag, Silvinit, Syngenta - mcenareTa dacva, Mercy Corps, Golden West, stoqtoni, gaeros sasursarTo programa, azer-investi, azerbaijanis mewarmeTa konfederacia da sxv.

samTavrobo struqturebi: soflis meurneobisa da sursaTis saministro, mcenareTa dacvis instituti, agraruli universiteti, mebaReobis, mevenaxeobis da meRvineobis kvleviTi instituti, miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi instituti, mcxeTis saseleqcio sadguri, garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro, teqinformi, anaseulis samecniero-kvleviTi instituti, aWaris soflis meurneobis saministro da sxv.

adgilobrivi organizaciebi: miwis mesakuTreTa uflebebis dacvis asociacia, saqarTvelos damsaqmebelTa asociacia, biologiur meurneobaTa asociacia ' elkana' da sxv.


TOP

 

mTavari

 

Cvens Sesaxeb

 

struqtura

 

servisi

 

partniorebi

 

proeqtebi

 

publikacia

 

gamofenebi

 

foto arqivi

 

sakontaqto info

arasamTavrobo organizacia

saqarTvelos memamuleTa kavSiri

 

 www.agro.com.ge

www.gfu.ge

saqarTvelo, Tbilisi
0119 wereTlis gamz. 142a
tel.: (995 32) 295 12 00

tel/faqsi:(995 32) 235 72 41
ელ. ფოსტა:office@gfu.ge


arasamTavrobo organizacia
saqarTvelos memmauleTa kavSiri

veb-dizaini
tyupi@htomail.com

Seqmnis TariRi
2006 wlis ianvari