mobrZandiT Cvens veb-gverdze

  sasoflo-sameurneo produqtebi      www.agro.com.ge

www.gfu.ge

struqtura wevrebi

saqarTvelos memamuleTa kavSiris wevrebi sargebloben mTeli rigi upiratesobebiT. memamuleTa kavSiris sabWo Tavis wevrebs uzrunvelyofs ufaso konsultaciebiT, seminarebiT, daxmarebas uwevs maT biznes gegmebis momzadebaSi, produqciis realizaciaSi, aseve sxvadasxva organizaciebidan informaciis mopovebaSi mcenareTa dacvis saSualebebis, sasuqebis da teqnikuri saSualebebis SesaZenad.

memamuleTa kavSiri saSualebas aZlevs Tavis wevrebs monawileoba miiRon sxvadasxva saswavlo programebSi, saerTaSoriso gamofenebsa da konferenciebSi.

TOP


 

mTavari

 

Cvens Sesaxeb

 

struqtura

 

mmarTveloba

 

samecniero-
  sakonsultacio
  sabWo

 

warmomadgenloba
  regionebSi

 

wevrebi

 

servisi

 

partniorebi

 

proeqtebi

 

publikacia

 

gamofenebi

 

foto arqivi

 

sakontaqto info

arasamTavrobo organizacia

saqarTvelos memamuleTa kavSiri

 

 www.agro.com.ge

 

 

www.gfu.ge

saqarTvelo, Tbilisi
0119 wereTlis gamz. 142a
tel.: (995 32) 295 12 00

tel/faqsi:(995 32) 235 72 41
ელ. ფოსტა:office@gfu.ge


arasamTavrobo organizacia
saqarTvelos memmauleTa kavSiri

veb-dizaini
tyupi@htomail.com

Seqmnis TariRi
2006 wlis ianvari